Dommerskjorter 2023

Til dommere innen alle svømmeidretter i Akershus Svømmekrets
(Ved utsendelse av e-post, er det mange adresser som ikke er gyldige. Sjekk opp dine kontaktdata på medley.no)

I 2016 ble det også vedtatt at kretsen dekker én dommerskjorte per kalenderår til våre dommere som dømmer jevnlig.

Her er årets bestillingsrunde. Bestillingsfrist: 20. mai 2023

Link til bestilling ligger i e-posten som er sendt ut. Har du ikke mottatt e-post, gi beskjed til dommer@ahsk.no, husk å oppgi klubb.

Dommersekker og -bager

Det er ikke ukjent at det er noe vanskelig å fremskaffe dommere på konkurranser i kretsen.

Akershus svømmekrets besluttet derfor å dele ut dommerbager til alle svømmedommere som har dømt 10 eller flere konkurranseøkter i 2022, som en takk for at de dømmer mye i egen klubb, og for andre klubber. Disse bagene er sendt ut til alle dommeransvarlige i klubb, og h*n vil kontakte dere for overlevering.

I går besluttet kretsen også at nye kretsdommere skal få dommersekk sammen med dommerskjorte når de er ferdige som aspiranter. Dette får en tilbakevirkende kraft slik at nye kretsdommere fra og med 2022 vil få sekk – og nye som kommer fremover. Sekkene til de som allerede har fått tilsendt skjorter vil få disse sekkene via dommeransvarlig i klubb. Disse sekkene vil bli sendt ut etter påske fra kretsen.

Videre fremover vil nye kretsdommere få sekk (og etterhvert bag når beholdning for sekker er tom) sammen med dommerskjorte tilsendt direkte fra krets.

Vi håper denne oppmerksomheten settes pris på.

Terminliste 2023

Det nærmer seg frist for innmelding av konkurranser, og her er litt informasjon.

I vår hadde vi store problemer med å fremskaffe dommere, spesielt når fire konkurranser var på fire helger. Vi mistet mange dommere på vår dommerliste.

Kretsen ønsker ikke å komme i en situasjon der konkurranser må nedgraderes til ikke-approberte på grunn av mangel på dommere.

Vi kommer ikke til å godkjenne konkurranser som er på etterfølgende helger. Sjekk årets terminliste og kontakt klubb/klubber som har konkurranser helgen før/etter dere og kom frem til en løsning.

Tidtakersjefer – oversikt

Link til oversikten

Kretsen har fått tilbakemelding fra klubber om at tidtakersjefrollen er sårbar hvis plutselig sykdom rett opp til/underveis i en konkurransehelg.

På medley.no ligger det oversikt på startere og overdommere, mens den sårbare posisjonen rett før/under en konkurranse er tidtakersjefen!

Vi har laget en oversikt over tidtakersjefer i «området», slik at det er enklere å kontakte andre hvis ting skulle skje. «Området» er Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus – så langt. Vi legger til alle som ønsker å stå på listen, uavhengig av hvor de bor.

Vi hadde satt pris på om enda flere klubber som arrangerer konkurranser, kan sende oss navn og kontaktinformasjon (e-post og mobil) på tidtakersjefer.

Link til oversikten

Vel overstått kretsting og nytt vedtak

Vårt kretsting ble avholdt digitalt den 20/4. Protokoll og revidert Tingdokument er publisert, og dette ligger nå ute på vår hjemmeside; https://www.ahsk.no/?page_id=49

Valgkomiteen hadde i forkant gjort et godt stykke arbeid og vi kan ønske Maj Helene Rødal velkommen inn som nytt styremedlem, og vi ønsker å takke av Rune Gran, Kari Marie Swensen og Thomas G. Moen for godt nedlagt arbeid.

Endring vedrørende dommergodtgjørelsen ble vedtatt på Kretstinget etter endringsforslag fra klubb;
https://www.ahsk.no/?page_id=2989

På vegne av hele styre og utvalg; Takk for tilliten!

Prøveordning konkurransedrakter svømming

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

Norges Svømmeforbund

Retningslinjer for konkurransedrakter for svømming – prøveordning

I NSFs virksomhetsplan for perioden 2019-2022 står det følgende under hovedmål:
«Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve en av grenene i NSF ut fra sine ønsker og behov».

I langtidsplanen for norsk idrett i perioden 2019-2023 vedtatt på Idrettstinget i 2019 står det at følgende er Norges Idrettsforbunds formål:
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».
Under visjon står det «Idrettsglede for alle».

Prøveordning frem til Forbundstinget 2022

Norges Svømmeforbund innfører en prøveordning for konkurransedrakter i svømming frem til Forbundstinget 2022. Formålet med prøveordningen er å åpne for en mer inkluderende idrett gjennom å gi retningslinjer for konkurransedrakter som støtte for stevnearrangører, utøvere, dommere eller andre frivillige.

For alle konkurransenivåer, approberte eller uapproberte, skal overdommer ha siste ord når det gjelder konkurranseavviklingen, og overdommer står fritt til å bruke sitt skjønn, sin erfaring, opplæring og fornuft til å ta beslutninger for å sikre en rettferdig og jevnbyrdig konkurranse for alle utøvere.

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

 • Drakter skal være laget av tekstilmateriale, slik det er beskrevet i gjeldende FINA-regler
 • Det skal ikke være begrensninger når det gjelder hvor mange deler en drakt kan bestå av (foreksempel bukse/nederdel, overdel og hodebekledning)
 • Drakter som etter overdommers skjønn vil kunne være prestasjonsfremmende skal ikketillates
 • Utøvere som ønsker å stille i en drakt etter disse reglene skal fremvise drakten foroverdommer for godkjenning før øvelsen starter.
 • Overdommers beslutning er endelig

Økonomisk støtte; Dommerkurs

Akershus svømmekrets dekker utgiften til dommerinstruktør (DI), og evt. materialer som deltaker trenger for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av svømmekretsen. Det er en forutsetning at teknisk arrangør er klubb tilknyttet Akershus svømmekrets. 

Kriteriene for denne støtten er å finne nedenfor. Avvik fra kriteriene vil føre til at støtten faller bort.

Kursdeltakere tilknyttet klubber i svømmekretsen betaler ingen deltakeravgift. Kretsen dekker også kurspakken til deltakere innad i kretsen. Per 2021 er det 250 kr for kretsdommerkurs og 200 kr for forbundsdommerkurs.

Eksterne kursdeltakere betaler deltakeravgift ihht NSFs takster. Deltakeravgiften inkl også kurspakken. Per 2021 er det 850 kr for både krets- og forbundsdommerkurs. Link til takster -> her
Kretsen skal ikke tjene penger på disse kursene, så deltakeravgiften kan bli lavere hvis mange påmeldte.

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.
Dette vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019

Endringer i kriteriene pr 23/12-2021
(iht. presisering fra NSF om blant annet fakturering)
Endringer i kriteriene pr 24/10-2022
(grunnet oppdatert kontraktsmal fra NSF)

Følgende kriterier gjelder:
(ansvarlig for utførelse står i parentes etter hvert punkt)

 1. Klubb (teknisk arrangør) som ønsker å arrangere dommerkurs kontakter Akershus svømmekrets. (KLUBB)
  Alternativt kontakter kretsen en klubb og spør om de vil være teknisk arrangør. Samme kriterier under gjelder. (AHSK)
 2. Når kurstidspunkt er avtalt med DI, skal kurset registreres på Idrettskurs og det må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber). (AHSK)
 3. Kontrakt mellom kretsen og DI må signeres (AHSK)
 4. Link til kurs på minidrett.no skal sendes til DI med en gang kurset er opprettet. (AHSK)
 5. Kurset annonseres på SoMe, samt sendes ut på e-post til alle klubbene (AHSK)
 6. Dommerkurs må ha minst 4 deltakere for gjennomføring (AHSK/DI)
 7. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer på grunn av materiale)*. Dette for at dommerinstruktør skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat. Ved digitale kurs kan påmeldingsfristen være kortere (AHSK/DI)
 8. Teknisk arrangør ordner noe å spise, kaffe/te og f.eks. frukt og fakturerer kretsen. (KLUBB)
 9. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning. (DI)
 10. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (AHSK/DI)
 11. Akershus svømmekrets betaler timehonorar til dommerinstruktør iht NSFs honorartakster, og evt reiseutgifter tilknyttet kurset. Faktura stiles til kretsen og sendes til kasserer@ahsk.no etter at kurset er avsluttet på Idrettskurs.no (DI/AHSK)
 12. Teknisk arrangør søker Akershus svømmekrets om støtte for dekning av lokalleie, hvis dette er aktuelt. (KLUBB)
 13. Akershus svømmekrets fakturerer eksterne klubber for deltakere som evt. har deltatt. (AHSK)

* Endring på NSF sine sider, oppdatert her 28/1-2023