Alle håndbøker, retningslinjer, veiledninger og maler skal revideres i etterkant av hvert kretsting. Endringer utenom dette gjøres ved behov, og blir merket.

Kretshåndbok

Kretshåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om kretsen og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i kretsen. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer i Akershus svømmekrets´ styre.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår krets, hvilken krets vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Kretshåndboken (2024)

Økonomihåndbok

Styret i Akershus svømmekrets har det overordnede ansvaret for kretsens økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for kretsen for å sikre god økonomistyring. Styreleder, økonomiansvarlig og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til kretsen fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Økonomihåndbok (2024)

Hederstegnkomité

Akershus svømmekrets har en egen komité som skal bistå kretsen i å finne kandidater som fortjener å få utmerkelser og anerkjennesle for sitt arbeid for svømmeidrettene.

Veiledning; Hederstegnkomité (2024) – kommer
Utmerkelser og æresbevisninger (2024) – kommer

Kontrollutvalg

Fra 2020 skal alle særkretser velge et kontrollutvalg på årsmøtet. 

Kontrollutvalg
Alle kretser skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • kretsens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • kretsens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • kretsens økonomiske disposisjoner er i samsvar med kretsens egen lov
  • kretsens har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av kretsens drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Veiledning; kontrollutvalget (2024)

Valgkomité

Valgkomiteen velges på Kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på kretsens kretsting, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Retningslinjer: valgkomité (2024)

Maler/vedlegg

Dokumentene fins i redigerbare filer, ta kontakt ved behov