Akershus svømmekrets dekker instruktørutgiften, og evt. materialer som deltaker trenger, for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av svømmekretsen. Det er en forutsetning at teknisk arrangør er klubb tilknyttet Akershus svømmekrets. 

Kriteriene for denne støtten er å finne nedenfor. Avvik fra kriteriene kan føre til at støtten faller bort.

Kursdeltakere tilknyttet klubber i svømmekretsen betaler ingen deltakeravgift.
Eksterne kursdeltakere betaler deltakeravgift ihht NSFs takster. Link til takster -> her

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.
Dette vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019 (utdypet per 29/11-2021)

Følgende kriterier gjelder:

  1. Teknisk arrangør betaler dommerinstruktør, og evt andre utgifter tilknyttet kurset.
  2. Teknisk arrangør søker Akershus svømmekrets om støtte for dekning av instruktørutgiften, og evt. materialer som deltaker trenger for gjennomføringen.
  3. Arrangør (svømmekretsen) fakturerer eksterne klubber for deltakere som har deltatt.
  4. Kurset må registreres i Idrettskurs og må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber).
  5. Link til kurs på minidrett.no skal sendes til leder@ahsk.no med en gang kurset er opprettet, slik at kurs blir annonsert på SoMe, samt distribuert ut til klubbene.
  6. Dommerkurs må ha minst 4 deltakere.
  7. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer på grunn av materiale). Dette for at kurslærer skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.
  8. Deltakeravgiften faller bort for deltakere tilknyttet klubb i Akershus svømmekrets. Deltakere tilknyttet klubb utenfor Akershus svømmekrets skal betale deltakeravgift ihht. NSFs takster
  9. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.
  10. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt.