Stiftelse og medlemmer

Akershus Svømmekrets (AHSK) ble stiftet 1. januar 1989. I 2021 har kretsen 31 medlemsklubber og er Norges største svømmekrets med 12.713 medlemmer.

Tilknytning

Akershus Svømmekrets er et organisasjonsledd under Norges Svømmeforbund, underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og herunder også underlagt NIFs og NSFs lover og bestemmelser.

Formål

Svømmekretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut ifra egne ambisjoner og behov. Ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Elementer som inkludering, motivering, idrettsglede, utvikling, demokrati og frivillighet skal ligge til grunne og være førende for alt arbeid vi utretter.

Svømmekretsen skal arbeide for svømmeidrettens utvikling innenfor sitt eget geografiske område, bistå klubbene, og fremme samarbeid mellom klubber, krets og NSF.

Visjon

Samlende, inkluderende og motiverende.

Kretsen ønsker å framstå som samlende for alle svømmeidrettene, alle utøvere og alle dommere. Vi ønsker å inkludere alle, uavhengig av kjønn, livssyn, legning, etnisitet og funksjonshemming. Samtidig ønsker vi å motivere alle utøvere, klubber samt frivillige med å bidra med kunnskap, tilskudd og relevante kurs.

Virksomhetsidé

Svømmekretsen skal:
* Tilby relevante kurs og seminarer/webinarer
* Bistå klubbene med konkurranseavvikling
* Delta i aktuelle anleggsprosesser
* Utdanne, utvikle og motivere kretsens dommerstand

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Samtidig er det viktig at alle svømmeidrettene inkluderes og fremmes i alt arbeid kretsen utretter.

Verdier

Akershus svømmekrets sine verdier er fellesskap, glede, ærlighet og åpenhet.

Fellesskap; Svømmekretsen sier ja til en samlende idrett, der fellesskap er nøkkelen, inkludering en selvfølgelighet og mangfoldet skal speile hele samfunnet. Felleskap mellom de ulike svømmeidrettene, der alle føler likeverd. Felleskap er også godt samarbeid på tvers av organisasjonsledd og med andre idretter.

Glede; Svømmekretsen sier ja til «Idrettsglede for alle». Alle innen organisasjonen skal føle glede, enten det er som utøver, frivillig, trener, tillitsvalgt med flere. Glede smitter og vil knytte folk sammen, være med å skape nye eller forsterke eksisterende relasjoner. Glede kan bidra til å skape gode idrettsøyeblikk, på trening, i konkurranser og på styrerommet!

Ærlighet; Svømmekretsen sier nei til juks på alle måter; nei til doping og uredelighet i alle former. Fair Play er en forutsetning for konkurranser, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet betyr også godt styresett og rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Åpenhet; Svømmekretsen sier ja til nye synspunkter og kunnskapsdeling, til forbedring og endring. Åpenhet er en nødvendighet for en ærlig og rettferdig idrett.