Foto: NIF


Hvis du ikke tørr/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård,
91 77 31 57, havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Rutine for varsling i Norges idrettsforbund
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/

NIFs temasier
https://www.idrettsforbundet.no/tema/

Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor idretten (Idrettspolitisk Dokument, side 11).

Akershus svømmekrets har samlet informasjon som ligger på både Lovdata, NIF og NSF sine hjemmesider.

Lov om straff (straffeloven), kapittel 26:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-11

Retningslinjer NIF:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

NIFs veileder for varsling:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-rapportere-overgrep/

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d12648265cf24a559dd3cf8230c4241d/rettleiar-for-handtering-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-pdf.pdf

Retningslinjer NSF:
https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/retningslinjer/seksuell-trakassering-overgrep/

NSFs varslingsrutiner for klubber:
https://svomming.no/wp-content/uploads/2018/12/Varslingsrutiner_for_svømmeklubber.docx

Informasjonsmateriell:
Plakat: Retningslinjer mot seksuell trakassering
Informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
Guidelines to prevent sexuell harassment and abuse in sports