TILSKUDD; IKKE-APPROBERTE KONKURRANSER

Som et ledd i å forenkle prosessen ved søknad om tilskudd til ikke-approberte konkurranser, samt følge opp NSFs ønske om at alle ikke-approberte konkurranser skal legges ut på medley, blir det endringer i dagens kriterier.

Akershus svømmekrets gir tilskudd til klubbene for å arrangere ikke-approbert konkurranse, samt tilsvarende konkurranser innen idrettene synkron, stup, vannpolo, open water og mini-polo. Tilskuddet er på kr. 3.000, -.

Søknad om tilskudd sendes før/etter konkurransen på e-post til kretsen. Søknaden SKAL inneholde direktelink til medley som viser informasjon både om konkurransen, påmelding, invitasjon mm. Samt kontonummer for utbetaling.

Det forutsettes at konkurransen er åpent, klubbinterne konkurranser gis det ikke støtte til.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/10-2023.

TILSKUDD; BASSENG OG STUPETÅRN

Akershus svømmekrets ønsker å oppmuntre til at svømmeidrettene opptrer på en så bærekraftig måte som mulig. Vi vil derfor endre våre tilskuddsordninger for å reflektere dette.

Reiser skal gjøres på en miljøvennlig måte for å kvalifisere til tilskudd. I praksis betyr dette at om klubbene velger fly som reiser til for eksempel leir, vil det ikke bli gitt tilskudd. Dette vil både gjelde leie av stupetårn, dypt basseng og 50m-baner.

Vi vil selvsagt fortsatt gi tilskudd dersom reisen gjennomføres med tog/buss. 

Svømmeklubbene kan søke om tilskudd opp til 5000 kroner pr semester. Søknaden skal være kretsen i hende innen 4 uker etter endt trening/opphold.

Søknad om tilskudd må inneholde dokumentasjon på hvilke transportmiddel som er benyttet, i tillegg til dokumentert utlegg for basseng-/stupetårnleie. Samt kontonummer.

Vedtaket er gjeldende fra og med 1/7-2023.

Å ARRANGERE DOMMERKURS

Akershus svømmekrets dekker utgiften til dommerinstruktør (DI), og evt. materialer som deltaker trenger for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av svømmekretsen. Det er en forutsetning at teknisk arrangør er klubb tilknyttet Akershus svømmekrets. 

Kriteriene for denne støtten er å finne nedenfor. Avvik fra kriteriene vil føre til at støtten faller bort.

Kursdeltakere tilknyttet klubber i svømmekretsen betaler ingen deltakeravgift. Kretsen dekker også kurspakken til deltakere innad i kretsen. Per 2021 er det 250 kr for kretsdommerkurs og 200 kr for forbundsdommerkurs.

Eksterne kursdeltakere betaler deltakeravgift ihht NSFs takster. Deltakeravgiften inkl også kurspakken. Per 2021 er det 850 kr for både krets- og forbundsdommerkurs. Link til takster -> her
Kretsen skal ikke tjene penger på disse kursene, så deltakeravgiften kan bli lavere hvis mange påmeldte.

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.
Dette vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019

Endringer i kriteriene pr 23/12-2021
(iht. presisering fra NSF om blant annet fakturering)
Endringer i kriteriene pr 24/10-2022
(grunnet oppdatert kontraktsmal fra NSF)

Følgende kriterier gjelder:
(ansvarlig for utførelse står i parentes etter hvert punkt)

 1. Klubb (teknisk arrangør) som ønsker å arrangere dommerkurs kontakter Akershus svømmekrets. (KLUBB)
  Alternativt kontakter kretsen en klubb og spør om de vil være teknisk arrangør. Samme kriterier under gjelder. (AHSK)
 2. Kontrakt mellom kretsen og DI må signeres (AHSK)
 3. Når kurstidspunkt er avtalt med DI, skal kurset registreres på Idrettskurs av kretsen og det må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber). (AHSK)
 4. Link til kurs på minidrett.no skal sendes til DI med en gang kurset er opprettet. (AHSK)
 5. Kurset annonseres på SoMe, samt sendes ut på e-post til alle klubbene (AHSK)
 6. Dommerkurs må ha minst 4 deltakere for gjennomføring (AHSK/DI)
 7. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer på grunn av materiale)*. Dette for at dommerinstruktør skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat. Ved digitale kurs kan påmeldingsfristen være kortere (AHSK/DI)
 8. Teknisk arrangør ordner noe å spise, kaffe/te og f.eks. frukt og fakturerer kretsen. (KLUBB)
 9. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning. (DI)
 10. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (AHSK/DI)
 11. Akershus svømmekrets betaler timehonorar til dommerinstruktør iht NSFs honorartakster, og evt reiseutgifter tilknyttet kurset. Faktura stiles til kretsen og sendes til kasserer@ahsk.no etter at kurset er avsluttet på Idrettskurs.no (DI/AHSK)
 12. Teknisk arrangør søker Akershus svømmekrets om støtte for dekning av lokalleie, hvis dette er aktuelt. (KLUBB)
 13. Akershus svømmekrets fakturerer eksterne klubber for deltakere som evt. har deltatt. (AHSK)

* Endring på NSF sine sider, oppdatert her 28/1-2023

Kjenner du til våre tilskudd?

Akershus svømmekrets har flere økonomiske støtter og tilskudd som gjelder alle klubbene i kretsen.

Kretsen ønsker å utvide disse økonomiske ordningen, men da trenger vi å vite hvor skoen trykker. Send e-post med forslag om nye støtteordninger, så skal vi behandle disse fortløpende.

Så hvilke økonomisk støtte og tiltak har vi?

Gratis leie av tidtakeranlegg

Dette er et midlertidig tilskudd, og vil forsvinne når pandemien og etterdønningene har gitt seg.

Økonomisk støtt; Ikke-approberte konkurranser

For alle være utøvere som ikke kan stille på approberte konkurranser. Dette være seg unge utøvere innen minipolo, stup, synkron og svømmere, men også eldre utøvere som driver med blant annet Open Water.

Økonomisk støtte; Nasjonale mesterskap

Å arrangere mesterskap koster mye, og kretsen gir støtte for mesterskapsarrangement som går i underskudd.

Tilskudd; Dypt basseng

For våre synkronsvømmere er det viktig med dypt nok basseng, slik at de får trent skikkelig.

Tilskudd; Stupetårn

For våre stupere er det viktig å kunne stupe fra tårn høyere enn 5 meter, noe de må reise til for å trene på.

Tilskudd; 50-metersbasseng

I likhet med synkronsvømmere og stupere, har noen av våre svømmere behov for å leie basseng, da langbanebasseng.

Tilskudd; Andre

Dette er en åpen tilskuddsordning, der klubber enten søker i forkant, eller i etterkant av arrangement o.l.

Tilskuddsordninger for klubbene

Fotograf: Elisabet Romedal. Penger

Akershus svømmekrets har ulike tilskuddsordninger, og vi ønsker å bistå klubbene der det er behov. Derimot er det vanskelig å vite hvor skoen trykker for alle klubbene. Kretsen har derfor en «åpen» tilskuddsordning.

Svømmeklubbene kan sende søknad om tilskudd til gjennomføring av seminarer o.l., og aktiviteter som fremmer breddeidretten.

Søknaden sendes på e-post (leder@ahsk.no) i forkant, med informasjon om planlagt aktivitet og budsjett. Kretsen vil behandle raskt, og svar med evt. tilskuddssum vil blir gitt innen 10 dager fra mottatt søknad.

Vedtak pr. 21/01-2015