Utgiftsgodtgjørelse til dommere

Styret i Akershus svømmekrets vil med dette opplyse om rutinene vedrørende utbetaling av utgiftsgodtgjørelse til kretsens dommere på våre konkurranser, for å sikre at alle klubbene i Akershus praktiserer reglene om dommergodtgjøring likt. Det oppstår fra tid til annen en del uklarheter og misforståelser rundt utgiftsgodtgjøring til dommerne. Dette gjelder særlig de dommerne som dømmer på klubbens egne konkurranser. Styret vil derfor minne om svømmekretsens gjeldende regler for dette.

Kretstinget i Akershus svømmekrets har tidligere vedtatt at alle dommere i Akershus svømmekrets skal få utbetalt kr 100 pr. økt som utgiftsgodgjørelse på konkurranser i kretsen. Dette beløpet ble økt til kr 200 pr økt, jf. Kretstingets vedtak i sak 6, 13.04.2010. Dette er utgifter til dekning av drivstoff, bompenger etc. og regnes ikke som honorar. Det betyr at beløpet ikke skal oppgis til Skattemyndighetene, og ingen dommere skal derfor oppgi personnummer i forbindelse med dømming på konkurranser.

I tråd med dette presiseres at alle dommere i Akershus skal få utbetalt kr 200 pr. økt (1 økt = 4 timer), enten kontant under selve konkurransen, eller utbetalt til bankkonto umiddelbart etter at konkurransen er avviklet. (Riktig bankkonto må oppgis). Det betyr at alle dommere og aspiranter som stiller, inkludert klubbenes egne dommere som dømmer på egne konkurranser, skal ha beløpet utbetalt. Dommere skal ikke melde inn om de ønsker pengene eller ikke – pengene skal betales ut. Dommere kan i ettertid velge å betale tilbake, men dette er helt opp til hver enkelt dommer.

Husk at det å være dommer ikke er dugnad på lik linje med å stå i kafeteria eller selge lodd. For å opprettholde autorisasjonen og holde kunnskapen vedlike, må dommerne stille opp på flere konkurranser gjennom sesongen, dette for å gjøre en god jobb for svømmerne. Foreldrene i klubben er der som oftest 1 – 2 ganger i året og gjør en innsats, ofte ikke en hel dag engang.

Denne informasjonen er sendt til alle kretsens klubber og dommere.