Prøveordning konkurransedrakter svømming

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

Norges Svømmeforbund

Retningslinjer for konkurransedrakter for svømming – prøveordning

I NSFs virksomhetsplan for perioden 2019-2022 står det følgende under hovedmål:
«Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve en av grenene i NSF ut fra sine ønsker og behov».

I langtidsplanen for norsk idrett i perioden 2019-2023 vedtatt på Idrettstinget i 2019 står det at følgende er Norges Idrettsforbunds formål:
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».
Under visjon står det «Idrettsglede for alle».

Prøveordning frem til Forbundstinget 2022

Norges Svømmeforbund innfører en prøveordning for konkurransedrakter i svømming frem til Forbundstinget 2022. Formålet med prøveordningen er å åpne for en mer inkluderende idrett gjennom å gi retningslinjer for konkurransedrakter som støtte for stevnearrangører, utøvere, dommere eller andre frivillige.

For alle konkurransenivåer, approberte eller uapproberte, skal overdommer ha siste ord når det gjelder konkurranseavviklingen, og overdommer står fritt til å bruke sitt skjønn, sin erfaring, opplæring og fornuft til å ta beslutninger for å sikre en rettferdig og jevnbyrdig konkurranse for alle utøvere.

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

  • Drakter skal være laget av tekstilmateriale, slik det er beskrevet i gjeldende FINA-regler
  • Det skal ikke være begrensninger når det gjelder hvor mange deler en drakt kan bestå av (foreksempel bukse/nederdel, overdel og hodebekledning)
  • Drakter som etter overdommers skjønn vil kunne være prestasjonsfremmende skal ikketillates
  • Utøvere som ønsker å stille i en drakt etter disse reglene skal fremvise drakten foroverdommer for godkjenning før øvelsen starter.
  • Overdommers beslutning er endelig