Prøveordning konkurransedrakter svømming

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

Norges Svømmeforbund

Retningslinjer for konkurransedrakter for svømming – prøveordning

I NSFs virksomhetsplan for perioden 2019-2022 står det følgende under hovedmål:
«Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve en av grenene i NSF ut fra sine ønsker og behov».

I langtidsplanen for norsk idrett i perioden 2019-2023 vedtatt på Idrettstinget i 2019 står det at følgende er Norges Idrettsforbunds formål:
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».
Under visjon står det «Idrettsglede for alle».

Prøveordning frem til Forbundstinget 2022

Norges Svømmeforbund innfører en prøveordning for konkurransedrakter i svømming frem til Forbundstinget 2022. Formålet med prøveordningen er å åpne for en mer inkluderende idrett gjennom å gi retningslinjer for konkurransedrakter som støtte for stevnearrangører, utøvere, dommere eller andre frivillige.

For alle konkurransenivåer, approberte eller uapproberte, skal overdommer ha siste ord når det gjelder konkurranseavviklingen, og overdommer står fritt til å bruke sitt skjønn, sin erfaring, opplæring og fornuft til å ta beslutninger for å sikre en rettferdig og jevnbyrdig konkurranse for alle utøvere.

Prøveordningen innebærer at svømmere kan konkurrere i drakter som dekker mer av kroppen enn det som ellers er tillatt, for eksempel av religiøse eller medisinske grunner.

 • Drakter skal være laget av tekstilmateriale, slik det er beskrevet i gjeldende FINA-regler
 • Det skal ikke være begrensninger når det gjelder hvor mange deler en drakt kan bestå av (foreksempel bukse/nederdel, overdel og hodebekledning)
 • Drakter som etter overdommers skjønn vil kunne være prestasjonsfremmende skal ikketillates
 • Utøvere som ønsker å stille i en drakt etter disse reglene skal fremvise drakten foroverdommer for godkjenning før øvelsen starter.
 • Overdommers beslutning er endelig

Speakerseminar

Etter innspill ønsker kretsen å lodde stemningen for og arrangere et «speakerseminar». Der både erfarne og uerfarne speakere kan delta. Vi ønsker også de som har en speaker i magen som ennå ikke har kommet frem i lyset.

Det er stilles ingen krav her, bare interesse 😊 Dette blir gratis å delta på for deltakere knyttet til klubb i kretsen.

Vi har vært i kontakt med selveste Frank Pedersen, og han er veldig positiv til å lede et slik «speakerseminar», samt dele sine erfaringer, tips og triks – og det skal sies han har noen i en velfylt ryggsekk.

Har din klubb en eller flere som kunne dra nytte av et slikt seminar?

I så fall så gi oss en tilbakemelding med navn og kontaktinformasjon, så skal vi holde de innmeldte informert om når dette seminaret kan gjennomføres.

Kontakt: leder@ahsk.no

Nye lovnormer (gjeldende fra 1/1-22)

«På det ordinære idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft 010122. På det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble det også vedtatt en lovendring som trer i kraft 010122. Idrettsstyret har i møte 6 den 161121 vedtatt enkelte midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11.»

Les mer her!

Lovnormer

Alle lovnormene ligger her.

Kretsens lov

Kretsens lover er oppdatert og ligger her.

Invitasjon; oppstart av utviklingslag og kompetansebyggingsprogram for trenere

Foto: Asker SK

Informasjon om oppstart av utviklingslag og kompetansebyggingsprogramm for trenere, vår 2022

Målet med programmet frem til sommeren er å tilby et program som kan inspirerer både trenere og svømmere til å jobbe med nye teknikker og ferdigheter. Fokus skal være på kroppsstilling og å bruke kroppen i både tekniske elementer/figurer, og koreografi.

Dette er en invitasjon til følgende:

Svømmere
Svømmere på FINA-nivå som har fått en gjennomsnittskarakter på 60 eller mer i en konkurranse i lag (fri eller teknisk), duett (fri eller teknisk), solo (fri eller teknisk) eller figurer. For lag gjelder det før trekk for mindre enn 8 svømmere. Disse vil bli trent av Heather Ames og Galina Stoltenberg.

Trenere
Alle trenere som har påbegynt minst én del av Trener 1- eller Synkroninstruktør-kurs. De kan ta med 1-2 svømmere hver på stjerne 4 nivå eller høyere for å jobbe med under trening. Hvis de har ikke svømmere på dette nivå eller ingen vil være med, kan de kom uten. Disse svømmerne må ha vist en interesse for å satse på idretten, ha bedre enn 80% oppmøte på trening og ville delta på ekstra trening.

Følgende datoer er satt av for trening som skal skje på kveldstid (17 -21) på Risenga bad (mer info kommer nærmere første trening):

 • lørdag 19.02
 • lørdag 26.03
 • lørdag 23.04
 • lørdag 21.05
 • juni er ikke bestemt ennå

Ta med følgende utstyr:

 • Strikk
 • Flasker
 • ankelvekter (hvis du har)
 • Yogamatte

Vi ber trenerne om å sende en liste over hvilke svømmere som møter kravet og hvilke trenere som vil delta til heather.melanie.ames@gmail.com innen 10.02.

Foto: NSF (fra forbundets hjemmeside)

Økonomisk støtte; Dommerkurs

Akershus svømmekrets dekker utgiften til dommerinstruktør (DI), og evt. materialer som deltaker trenger for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av svømmekretsen. Det er en forutsetning at teknisk arrangør er klubb tilknyttet Akershus svømmekrets. 

Kriteriene for denne støtten er å finne nedenfor. Avvik fra kriteriene vil føre til at støtten faller bort.

Kursdeltakere tilknyttet klubber i svømmekretsen betaler ingen deltakeravgift. Kretsen dekker også kurspakken til deltakere innad i kretsen. Per 2021 er det 250 kr for kretsdommerkurs og 200 kr for forbundsdommerkurs.

Eksterne kursdeltakere betaler deltakeravgift ihht NSFs takster. Deltakeravgiften inkl også kurspakken. Per 2021 er det 850 kr for både krets- og forbundsdommerkurs. Link til takster -> her
Kretsen skal ikke tjene penger på disse kursene, så deltakeravgiften kan bli lavere hvis mange påmeldte.

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.
Dette vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019

Endringer i kriteriene pr 23/12-2021
(iht. presisering fra NSF om blant annet fakturering)

Følgende kriterier gjelder:
(ansvarlig for utførelse står i parentes etter hvert punkt)

 1. Klubb (teknisk arrangør) som ønsker å arrangere dommerkurs kontakter Akershus svømmekrets. (KLUBB)
  Alternativt kontakter kretsen en klubb og spør om de vil være teknisk arrangør. Samme kriterier under gjelder. (AHSK)
 2. Når kurstidspunkt er avtalt med DI, må kurset registreres i Idrettskurs og det må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber). (DI)
 3. Link til kurs på minidrett.no skal sendes til leder@ahsk.no med en gang kurset er opprettet. (DI)
 4. Kurset annonseres på SoMe, samt sendes ut på e-post til alle klubbene (AHSK)
 5. Dommerkurs må ha minst 4 deltakere for gjennomføring (DI)
 6. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer på grunn av materiale). Dette for at dommerinstruktør skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat. Ved digitale kurs kan påmeldingsfristen være kortere (DI)
 7. Teknisk arrangør dekker noe å spise, kaffe/te og f.eks. frukt. (KLUBB)
 8. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning. (DI)
 9. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (DI)
 10. Akershus svømmekrets betaler timehonorar til dommerinstruktør iht NSFs honorartakster, og evt reiseutgifter tilknyttet kurset. Faktura stiles til kretsen og sendes til kasserer@ahsk.no etter at kurset er avsluttet på Idrettskurs.no (DI/AHSK)
 11. Teknisk arrangør søker Akershus svømmekrets om støtte for dekning av lokalleie, hvis dette er aktuelt. (KLUBB)
 12. Akershus svømmekrets fakturerer eksterne klubber for deltakere som evt. har deltatt. (AHSK)

AVLYST – Kretsdommerkurs i svømming på Jessheimbadet 5. & 12. januar 2022

Kurset er avlyst inntil videre, kommer tilbake til ny dato.

Akershus svømmekrets skal gjennom Ullensakersvømmerne arrangere kretsdommerkurs i svømming. Kurset holdes i det nye Jessheimbadet 5. og 12.1 2022 kl. 18:00-21:00. Det blir enkel servering under kurset.

I mellom de 2 kursdagene skal det gjennomføres et kort nettbasert kurs som man får tilgang til etter påmelding til kurset.

Kurset er gratis for kretsens deltagere. For deltagere tilknyttet klubber utenfor Akershus svømmekrets vil prisen være kr. 850,- pr. deltager. Klubben deltageren er tilknyttet vil da bli fakturert i etterkant.

Påmelding til kurset gjøres på: https://minidrett.nif.no

Spørsmål til kurset kan stilles:

Rune Gran (Dommerinstruktør NSF): rune.gran@hotmail.com

Runar Kletvang (Dommeransvarlig Ullensakersvømmerne): runar.kletvang@outlook.com

Velkommen skal dere være 🙂
Dommerinstruktør Rune Gran

Kjenner du til våre tilskudd?

Akershus svømmekrets har flere økonomiske støtter og tilskudd som gjelder alle klubbene i kretsen.

Kretsen ønsker å utvide disse økonomiske ordningen, men da trenger vi å vite hvor skoen trykker. Send e-post med forslag om nye støtteordninger, så skal vi behandle disse fortløpende.

Så hvilke økonomisk støtte og tiltak har vi?

Gratis leie av tidtakeranlegg

Dette er et midlertidig tilskudd, og vil forsvinne når pandemien og etterdønningene har gitt seg.

Økonomisk støtt; Ikke-approberte konkurranser

For alle være utøvere som ikke kan stille på approberte konkurranser. Dette være seg unge utøvere innen minipolo, stup, synkron og svømmere, men også eldre utøvere som driver med blant annet Open Water.

Økonomisk støtte; Nasjonale mesterskap

Å arrangere mesterskap koster mye, og kretsen gir støtte for mesterskapsarrangement som går i underskudd.

Tilskudd; Dypt basseng

For våre synkronsvømmere er det viktig med dypt nok basseng, slik at de får trent skikkelig.

Tilskudd; Stupetårn

For våre stupere er det viktig å kunne stupe fra tårn høyere enn 5 meter, noe de må reise til for å trene på.

Tilskudd; 50-metersbasseng

I likhet med synkronsvømmere og stupere, har noen av våre svømmere behov for å leie basseng, da langbanebasseng.

Tilskudd; Andre

Dette er en åpen tilskuddsordning, der klubber enten søker i forkant, eller i etterkant av arrangement o.l.