Akershus svømmekrets dekker utgiften til dommerinstruktør (DI), og evt. materialer som deltaker trenger for dommerkurs (kretsdommer-, forbunds- og starterkurs) når dette arrangeres i regi av svømmekretsen. Det er en forutsetning at teknisk arrangør er klubb tilknyttet Akershus svømmekrets. 

Kriteriene for denne støtten er å finne nedenfor. Avvik fra kriteriene vil føre til at støtten faller bort.

Kursdeltakere tilknyttet klubber i svømmekretsen betaler ingen deltakeravgift. Kretsen dekker også kurspakken til deltakere innad i kretsen. Per 2021 er det 250 kr for kretsdommerkurs og 200 kr for forbundsdommerkurs.

Eksterne kursdeltakere betaler deltakeravgift ihht NSFs takster. Deltakeravgiften inkl også kurspakken. Per 2021 er det 850 kr for både krets- og forbundsdommerkurs. Link til takster -> her
Kretsen skal ikke tjene penger på disse kursene, så deltakeravgiften kan bli lavere hvis mange påmeldte.

Dette vedtaket gjelder for alle svømmeidrettene.
Dette vedtaket er gjeldende fra og med 1/1-2019

Vedtak per 19/3-2019

Endringer i kriteriene pr 23/12-2021
(iht. presisering fra NSF om blant annet fakturering)
Endringer i kriteriene pr 24/10-2022
(grunnet oppdatert kontraktsmal fra NSF)

Følgende kriterier gjelder:
(ansvarlig for utførelse står i parentes etter hvert punkt)

 1. Klubb (teknisk arrangør) som ønsker å arrangere dommerkurs kontakter Akershus svømmekrets. (KLUBB)
  Alternativt kontakter kretsen en klubb og spør om de vil være teknisk arrangør. Samme kriterier under gjelder. (AHSK)
 2. Kontrakt mellom kretsen og DI må signeres (AHSK)
 3. Når kurstidspunkt er avtalt med DI, skal kurset registreres på Idrettskurs av kretsen og det må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber). (AHSK)
 4. Link til kurs på minidrett.no skal sendes til DI med en gang kurset er opprettet. (AHSK)
 5. Kurset annonseres på SoMe, samt sendes ut på e-post til alle klubbene (AHSK)
 6. Dommerkurs må ha minst 4 deltakere for gjennomføring (AHSK/DI)
 7. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer på grunn av materiale)*. Dette for at dommerinstruktør skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat. Ved digitale kurs kan påmeldingsfristen være kortere (AHSK/DI)
 8. Teknisk arrangør ordner noe å spise, kaffe/te og f.eks. frukt og fakturerer kretsen. (KLUBB)
 9. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning. (DI)
 10. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (AHSK/DI)
 11. Akershus svømmekrets betaler timehonorar til dommerinstruktør iht NSFs honorartakster, og evt reiseutgifter tilknyttet kurset. Faktura stiles til kretsen og sendes til kasserer@ahsk.no etter at kurset er avsluttet på Idrettskurs.no (DI/AHSK)
 12. Teknisk arrangør søker Akershus svømmekrets om støtte for dekning av lokalleie, hvis dette er aktuelt. (KLUBB)
 13. Akershus svømmekrets fakturerer eksterne klubber for deltakere som evt. har deltatt. (AHSK)

* Endring på NSF sine sider, oppdatert her 28/1-2023