I løpet av de siste par årene har vi i kretsstyret sett behovet for å gå gjennom våre policydokument, arbeidsmetoder og fokusområder. Rydde opp i «gamle vaner», og sørge for at alt vi gjør er korrekt og i svømmeidrettenes interesse.

Våren 2022 gjennomførte vi en kick-off over to dager der vi gikk gjennom alle våre arbeidsoppgaver, hva vi egentlig burde/ønsker arbeide med og i hvilken retning vi ønsker at svømmekretsen skal utvikle seg.

Resultatet av denne kick-offen arbeider vi med fortsatt, men vi er ikke langt unna å bli ferdige – i den grad slikt arbeid noen gang blir ferdig. Vi har fått på plass formål, visjon, virksomhetsidé og verdier; våre «byggesteiner». Det som gjenstår er finpussing av våre delmål og satsningsområder for de neste årene. Når de to siste punktene er på plass vil vi sende dette ut til alle klubbene. De som ønsker å komme med innspill og/eller tilbakemeldinger kan gjøre dette.

Våre nye «byggesteiner»

Formål
Svømmekretsen skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut ifra egne ambisjoner og behov.
Svømmekretsen skal bidra til svømmeidrettens utvikling innenfor sitt eget geografiske område, bistå klubbene, og fremme samarbeid mellom klubber, krets og NSF.

Elementer som inkludering, motivering, utvikling, idrettsglede, demokrati og frivillighet skal ligge til grunn og være førende for alt arbeid vi utretter.

Visjon
Samlende, inkluderende og motiverende.

Kretsen ønsker å framstå som samlende for alle svømmeidrettene, alle utøvere og alle dommere. Vi ønsker å inkludere alle, uavhengig av kjønn, livssyn, legning, etnisitet og funksjonshemming. Ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Samtidig skal vi motivere alle utøvere, klubber samt frivillige ved å bidra med kunnskap, tilskudd og relevante kurs/webinarer.

Virksomhetsidé
Akershus svømmekrets skal:

  • Tilby relevante kurs og seminarer/webinarer for svømmekretsens klubber
  • Bistå klubbene ved konkurranseavvikling, både approbert og ikke-approbert
  • Delta i aktuelle kurs, konferanser og anleggsprosesser
  • Utdanne, utvikle og motivere svømmekretsens dommerstand

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Samtidig er det viktig at alle svømmeidrettene inkluderes og fremmes i alt arbeid kretsen utretter.

Verdier
Akershus svømmekrets sine verdier er fellesskap, glede, ærlighet og åpenhet.

Fellesskap; Svømmekretsen sier ja til en samlende idrett, der fellesskap er nøkkelen, inkludering en selvfølgelighet og mangfoldet skal speile hele samfunnet. Felleskap mellom de ulike svømmeidrettene, der alle føler likeverd. Felleskap er også godt samarbeid på tvers av organisasjonsledd og med andre idretter.

Glede; Svømmekretsen sier ja til «Idrettsglede for alle». Alle innen organisasjonen skal føle glede, enten det er som utøver, frivillig, trener, tillitsvalgt med flere. Glede smitter og vil knytte folk sammen, være med å skape nye eller forsterke eksisterende relasjoner. Glede kan bidra til å skape gode idrettsøyeblikk, på trening, i konkurranser og på styrerommet!

Ærlighet; Svømmekretsen sier nei til juks på alle måter; nei til doping og uredelighet i alle former. Fair Play er en forutsetning for konkurranser, for idretten og for idrettsorganisasjonen. Ærlighet betyr også godt styresett og rom for diskusjon og uenighet i åpenhet.

Åpenhet; Svømmekretsen sier ja til nye synspunkter og kunnskapsdeling, til forbedring og endring. Åpenhet er en nødvendighet for en ærlig og rettferdig idrett.