(hentet fra Kretshåndboken)

Hederstegnkategorier

Akershus svømmekrets sine hedersbevisninger er:

  • ASKs æresmedlem
  • ASKs diplom
  • ASKs medaljebonus
  • ASKs jubileumsgaver

Hederstegnkomité

ASKs Hederstegnkomité skal bestå av 1 leder og 2 medlemmer. Disse utnevnes av kretsstyret. Det stilles ikke krav om medlemskap i klubb tilknyttet Akershus svømmekrets.

Tildelingskriterier

ASKs hedersbevisninger tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten. For aktive idrettsprestasjoner utdeles kun ASKs medaljebonuser. Det tildeles ikke hedersbevisning til sittende styremedlemmer av kretsstyret. Fremmes det ønske om hedersbevisning til ett sittende medlem av hederstegnkomitéen, behandles søknad/forslag av kretsstyret og de 2 andre medlemmene av hederstegnkomitéen samlet.

Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Slike fortjenester gjelder også svømmesaken, generelt sett. Tildeling på sistnevnte grunnlag bør imidlertid bare skje unntaksvis. På samme måte bør det, om forholdene gjør det ønskelig, være adgang til å dele ut hedersbevisninger til organisasjoner (institusjoner o.l.) som ikke har direkte tilknytning til svømmeidretten, dersom de har ytet svømmesaken verdifull støtte. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubiléer o.l. Hver begivenhet vurderes for seg slik at tildeling ikke er bundet av bestemte regler.

Som norm for tildeling angis følgende holdepunkter:
Diplom/gave deles ut ved eksempelvis på 10, 20, 25, 50 års jubiléer.

Æresmedlem

Æresmedlem er kretsens høyeste utmerkelse. Merket kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for svømmeidrettens fremme. Tildeling foretas av enstemmig kretsstyre etter enstemmig innstilling fra hederskomiteen. Utdeling skjer fortrinnsvis på kretstinget.

Med æresmedlem følger diplom. Innehavere av æresmedlem har gratis adgang til alle konkurranser, oppvisninger o.l. som arrangeres av kretsen eller tilsluttede organisasjoner.

Diplom

ASKs diplom kan av styret tildeles personer, også utenlandske, for fortjenstfullt arbeid for svømmeidretten. For ASKs diplom kan også tildeles kretsens egne og andre organisasjoner innen idretten ved spesielle anledninger.

For tildeling av diplom bør minstekravene være ytet en innsats gjennom 5-10 år i lag eller kretsstyre. Diplomet bør videre unntaksvis kunne tildeles personer for særdeles verdifull støtte på annen måte, f.eks. økonomisk hjelp av betydelig omfang, og for innsats i forbindelse med svømmeanlegg.

Medaljebonus

ASKs medaljebonuser kan av kretsstyret tildeles utøvere tilknyttet klubb i ASK innen svømmeidrettene beach polo, masters, svømming, stup, vannpolo, synkron og open water. Dette gjelder for premiering i internasjonale mesterskap, unntatt nordiske mesterskap. Medaljebonusen utbetales til utøverens klubb, og pengene skal brukes til å dekke opp utøverens utgifter knyttet til idretten.

Generelt gjelder ordningen europamesterskap, verdensmesterskap og olympiske leker, samt tilsvarende nivåer i svømmeidrettene nevnt i 1. ledd.

Medaljebonus til utøvere kan det ikke søkes om.

Jubileumsgaver

ASKs jubileumsgaver tildeles klubber av kretsstyret som feirer runde jubileum; 10 år, 20 år osv. Det gis gave til verdi på kr 1000 pr tiår, og pengene skal brukes til aktiviteter/utstyr ol. som gagner utøvere, ikke dekke driftskostnader.

Forslag om tildeling

Søknad (forslag) om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av klubber tilsluttet ASK, samt av medlemmer i kretsstyret. Forslagene skal være skriftlige, tilstrekkelig motivert og sendes Hedertegnkomitéen i lukket konvolutt.

Hederstegnkomitéen behandler forslagene konfidensielt, og påser at søknaden (forslaget) er korrekt utfylt. Deretter oversendes dette til kretsstyret. For at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må styret enstemmig ha godkjent det. I tilfelle forslaget ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt tilbake til Hederstegnkomitéen som underretter forslagsstilleren konfidensielt. Styret fatter beslutningen på hvilken måte utdeling skal finne sted.

Søknader (forslag) skal inneholde kandidatens personalia og beskrivelse av vedkommendes innsats.

På søknaden (forslaget) skal det oppgis hvilke hederstegn vedkommende er tildelt fra egen eller annen organisasjon innen svømmeidretten. Har ikke vedkommendes klubb egen hedersbevisning anføres dette.


I 2010 valgte kretsen å hedre 14 dommere i svømming og vannpolo som hadde gjort en innsats over lang tid, dvs. over 20 år.

https://www.oblad.no/badebyen/trofaste-tjenere-ble-hedret/s/2-2.2610-1.5167227