Fra 2020 skal alle særkretser velge et kontrollutvalg på årsmøtet.

Kontrollutvalg
Alle kretser skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • kretsens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • kretsens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • kretsens økonomiske disposisjoner er i samsvar med kretsens egen lov
  • kretsens har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av kretsens drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Veiledning; kontrollutvalget (pdf)

Sjekkliste; kontrollutvalg (pdf)
Mal for Kontrollutvalgets årsberetning (pdf)