Stiftelse og medlemmer
Akershus Svømmekrets (AHSK) ble stiftet 1. januar 1989.

Tilknytning
Akershus Svømmekrets er et organisasjonsledd under Norges Svømmeforbund, underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og herunder også underlagt NIF`s og Svømmeforbundets lover og bestemmelser.

Målsetting
Akershus svømmekrets har som målsetting å støtte kretsens svømmeklubber, gjennom å formidle informasjon, tilby opplæring/kurs/seminarer og bidra til at klubbene kan drive sine aktiviteter ut i fra den enkelte klubbs ambisjonsnivå, i henhold til gjeldende regler og verdinormer.