Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr:
*Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
*Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
*Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
*Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
*Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
*Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
*Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
*Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.

Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved:
– Lagidrettskonkurranser og kamper.
– Idrett på trafikkerte gater og veier.
– Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

I tillegg skal lege være til stede ved:
– Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
– Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
– Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
– Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
– Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
– Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
– Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
– Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

Medisinsk leders plikter:
– Se ovenfor. I tillegg:
– Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
– Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
– Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
– Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
– Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

Arrangørens plikt overfor helsepersonallet:
– Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
– Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
– Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd